Menu

Pravidlá a podmienky

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri prehliadaní našej webovej stránky eROZPRAVKY.sk cítili bezpečne.

pravidla a podmienky

Zásady ochrany osobných údajov

eROZPRAVKY.sk je zodpovedná za všetky súvisiace údaje v súlade s Európskou vyhláškou o ochrane osobných údajov 2018.

V eROZPRAVKY.sk zodpovedne dodržujeme všetky súčasné vyhlášky a zákony.

Ako používam osobné dáta

V tejto časti 2 som stanovil:

(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;
(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;
(d) právne základy ich spracovania.

Môžem spracovávať informácie, ktoré zverejňujete na našich webových stránkach alebo prostredníctvom údajov, ktoré použijete pri využívaní našich služieb. Uverejnené údaje môžu byť spracované na účely ich uverejnenia a spravovania našich webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

V prípade registrácie účtu používateľa do vybraných služieb zaznamenávam napríklad používateľovo meno či prezývku, e-mail a heslo v zašifrovanej podobe. Prostredníctvom súborov cookies, ktoré mi umožňujú používateľa rozpoznať ako existujúceho používateľa (napr. pri prihlasovaní do jeho účtu, pri autorizácii platby atď.) alebo prispôsobiť danú službu používateľským preferenciám.

Môžem spracovávať informácie, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich e-mailových ponúk a / alebo newslettru (oznamovacie údaje). Oznamovacie údaje môžu byť spracované na odosielanie príslušných upozornení a / alebo newslettra. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Môžem spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

Môžem spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.

Okrem špecifických účelov, na ktoré môžem spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžem spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

Poskytovanie vašich osobných údajov iným osobám

Okrem špecifických zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3, môžem zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby. Vaše osobné údaje môžem zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť prístupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžem zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

Uchovávanie a mazanie osobných údajov

Táto časť stanovuje moje zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.

Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:

(a) údaje o zverejňovaní, notifikačné údaje a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžem ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorou sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.

Zmeny

Tieto pravidlá môžem z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Najnovšia verzia je zverejnená na tejto stránke.

Tieto pravidlá boli aktualizované dňa 19. apríla 2019

Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.

O zmenách týchto pravidiel vás môžem informovať e-mailom.

Cookies

Čo to sú „cookies"?

„Cookies" sú malé dátové súbory používané ako jedinečné identifikátory. Každý súbor cookie je jedinečný pre váš webový prehliadač. Súbor cookie obsahuje anonymné informácie a je odosielaný zo servera webových stránok, ktoré si prezeráte, do vášho počítača alebo mobilného telefónu. Bude uložený na vašom zariadení a iba tento server bude môcť vyhľadať alebo načítať obsah tohto súboru cookie. Odoslané súbory cookies môžu byť zaslané späť na servery webových stránok s aktualizovanými dátami počas vášho prezerania webových stránok. Cookies využíva na svoju činnosť úplná väčšina webových stránok.

Súbory cookies môžu byť nastavené webovými stránkami, ktoré navštevujete („naše cookies"), alebo môžu byť nastavené organizáciou, ktorá nie je vlastníkom webových stránok, ktoré si prezeráte („cookies tretej strany"). Napríklad môžu byť nastavené inými webovými stránkami, ktoré spúšťajú obsah na stránke, ktorú si prezeráte, alebo nezávislou analytickou spoločnosťou. Webové stránky, ktoré navštevujete, môžu tiež zahŕňať obsah vložený z iných webových stránok a tieto stránky môžu tiež nastaviť svoje vlastné cookies. Webové stránky môžu používať reklamné siete tretej osoby na poskytovanie cielenej reklamy. Tieto cookies môžu mať možnosť sledovať vaše prehliadanie rôznych stránok.

Ako sa delia cookies

Cookies možno rozdeliť podľa toho, kto ich na váš web umiestňuje, t. j. na:

Tieto webové stránky používajú dva druhy cookies:

Krátkodobé, relačné cookies (session cookies) – Relačné cookies sa ukladajú iba dočasne počas relácie prehliadania a sú vymazané z vášho zariadenia po zatvorení prehliadača.

Dlhodobé, trvalé (persistent cookies) – Tento typ cookies sa ukladá vo vašom počítači počas pevne stanovenú dobu, ktorá záleží na nastavení vášho prehliadača a nastavení cookies (zvyčajne mesiac, rok alebo dlhšie) a tieto cookies nie sú vymazané po zatvorení prehliadača. Trvalé cookies sa používajú na vašu identifikáciu od jednej relácie prezerania k ďalšej, napríklad na uloženie vašich preferencií, takže si ich budú pamätať v prípade ďalšej návštevy. Môžete ich tiež ručne odstrániť.

Ako používame cookies?

Súbory cookies používame na zlepšenie vašich používateľských skúseností tak, že webovým stránkam umožníme, aby vás identifikovali, a to buď počas trvania vašej návštevy (za použitia relačných cookies), alebo pre opakované návštevy (za použitia trvalých cookies). Súbory cookies, ktoré používame, môžu:

Keby sme cookies nepoužívali, naše webové stránky by vás považovali za nového návštevníka zakaždým, keď sa dostanete na novú stránku našich webových stránok – napríklad keď zadáte prihlasovacie údaje a prejdete na ďalšiu stránku, nerozpoznali by vás a nemohli by ste zostať prihlásený.

Na čo cookies používame

Na našom webe používame tieto cookies:

Dôležité: Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Žiadny z nami vytvorených cookie súborov nevedie k individuálnej identifikácii používateľa/čitateľa, zhromažďované dáta sú anonymné.

Čo robiť, keď nechcete používať súbory cookies

Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Ak si budete to priať, môžete zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookies alebo vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Všetky podrobnosti týkajúce sa riadenia cookies a možností ich blokovania v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť na stránke www.aboutcookies.org alebo

Musíte si však uvedomiť, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odosielané z našich webových stránok, ktoré sú nevyhnutne potrebné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môže sa stať, že stránky nebude možné používať.

Typy cookies používané na našich webových stránkach si môžete zobraziť, a tak získať informácie ako zmeniť nastavenie cookies alebo ako zablokovať cookies používané na našich webových stránkach.

Webové stránky tretích osôb

Ak používate webové stránky našich partnerov, môže byť súbor cookie nastavený navštívenými webovými stránkami. Tieto stránky neprevádzkujeme, a nemáme teda kontrolu nad šírením týchto cookies. Viac informácií o týchto cookies nájdete na webových stránkach príslušnej tretej osoby.

Aké cookies používame?

Názov Platnosť Spracovateľ Popis
access 1 deň eRozpravky Autentizačná cookie. Cookie sa uloží pri prihlásení používateľa a slúži na overenie identity používateľa pri použití formulárovej autentizácie.
PHPSESSID počas jednej návštevy - do zatvorenia prehliadača eRozpravky Session cookie. Udržuje identifikátor sedenia používateľa (bez ohľadu na to, či je prihlásený). Slúži na to, aby server dokázal identifikovať návštevníka (myslené jeho prehliadač) a zobraziť mu relevantné dáta pri každom novom načítaní stránky (napr. udržanie košíka neprihláseného používateľa).

Vaše práva

V tejto časti som zhrnul práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv.

Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;
(b) právo na opravu;
(c) právo vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracovania;
(e) právo namietať proti spracovaniu;
(f) právo na prenos údajov;
(g) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a
(h) právo odobrať súhlas.

Máte právo potvrdiť, či môžem spracovať vaše osobné údaje a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnené, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom. O svoje osobné údaje môžete požiadať na tu.

Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

Za určitých okolností máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Za určitých okolností máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: spochybňujete presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylučujete vymazanie; už nepotrebujeme osobné údaje na účely nášho spracovania, ale požadujete osobné údaje na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov; a vy ste namietali proti spracovaniu, až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie na tomto základe obmedzené, môžem naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje. Spracovanie je nevyhnutné pre: plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek úradného orgánu, ktorý nám bol zverený; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme na základe našej alebo tretej strany. Ak takúto námietku urobíte a nemôžem preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracovávať vaše osobné údaje na tento účel.

Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov na vedecké alebo historické výskumné účely alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ nie je spracovanie nevyhnutné na úlohy vykonané z dôvodov verejného záujmu.

Právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov je:

(a) súhlas; alebo
(b) ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy,
(c) a takéto spracovanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami, máte právo obdržať vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by nepriaznivo ovplyvnilo práva a slobody iných.

Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony na ochranu údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.

V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov odsúhlasený, máte právo kedykoľvek odobrať tento súhlas.

Môžete uplatniť akékoľvek vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom prostredníctvom písomného oznámenia.

Pri registrácii k odberu newsletteru

Za účelom distribúcie e-mailového newsletteru bude eROZPRAVKY.sk zbierať a spracovávať nasledujúce osobné údaje:

  1. E-mailovú adresu

Vaše osobné údaje budú uložené eROZPRAVKY.sk. Údaje sú uožené na zabezpečenom úložisku. Garantujeme, že údaje neposkytujeme ani nepredávame iným spoločnostiam.

Newsletter zasielame iba príjemcom, ktorý sa k jeho odberu dobrovoľne prihlásili. K prihláseniu používame takzvaný dvojitý súhlas, kedy musíte odber newsletteru najprv potvrdiť kliknutím na odkaz v zaslanom e-maily, aby nemohla Vašu adresu prihlásiť tretia osoba. Ak dostanete newsletter bez Vášho predchádzajúceho súhlasu, mohol Vám byť preposlaný známou osobou.

Po prihlásení k odberu newsletteru môžete očakávať 1 newsletter týždenne e-mailom od eROZPRAVKY.sk. Newsletter vždy obsahuje aktuálne najpopulárnejšie a nové rozprávky.

Odber newsletteru je možné kedykoľvek odhlásiť pomocou odkazu na konci každého newsletteru zaslaného e-mailom.

eROZPRAVKY.sk bude ukladať údaje do chvíle, kedy zrušíte súhlas s odberom newsletteru.

Základom pre legálne spracovanie Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý ste udelili.

Podrobnosti o eROZPRAVKY

Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje fyzická osoba Ing. Ľubomír Špišák.
Na Slovensku som registrovaný registračným číslom (IČO) 44 749 759, nájdete ma na adrese Bohdanovce 123, 044 16 okres Košice, Slovakia.
Mojim miestom podnikania sú Bohdanovce 123, 044 16 okres Košice, Slovakia.
Môžete ma kontaktovať:

(a) poštou na uvedenú poštovú adresu;
(b) vyplnením kontaktného formulára na mojej webovej stránke;
(c) telefonicky, na číslo kontaktu uverejnené na mojej webovej stránke; alebo
(d) e-mailom, použitím e-mailovej adresy uverejnenej na mojej webovej stránke.